< Back to Study China

Fast Facts

Fast Facts

  • Address:
    Gulou Campus: 22 Hankou Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu Province, China
    Xianlin Campus: 163 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing, Jiangsu Province, China
  • English Website: https://www.nju.edu.cn/EN/main.htm
  • Students: 49,442
  • International students: 1,415
  • Contact information: Tel: +86 25 83593586 E-mail: qianyue@nju.edu.cn